วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และการตัดสินใจที่ต้องกระทำอย่างสอดคล้องกัน ปัจจุบันผู้บริหารต้องประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การตัดสินใจทางธุรกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และสร้างโอกาสในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ผู้บริหารต้องสามารถจัดการกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กำหนดกลยุทธ์องค์การที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กำหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค์การและการดำเนินงาน กำหนดโครงสร้างหน่วยงานสารสนเทศ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศขององค์การ (information system infrastructure) เช่น อุปกรณ์ ชุดคำสั่ง ระบบสื่อสารและจัดการข้อมูล ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดศักยภาพ และความยืดหยุ่นในการปรับตัวของงานสารสนเทศในองค์การ 4. กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานภายในองค์การ พร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                                

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                         
                                             
 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิจประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับ - ส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร เช่น งานด้านบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร จึงประกาศให้ปี พ.ศ. 2538 เป็นชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆมากมาย ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นจำนวนมาก เช่น มีการขยายระบบโทรศัพท์ และขยายเครือข่ายการสื่อสาร มีการสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และการสร้างระบบจัดเก็บภาษีอากรด้วยคอมพิวเตอร์
 

คำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ (Imformation Technology : IT) เรียกย่อว่า "ไอที" ประกอบด้วยคำว่า "เทคโนโลยี" และคำว่า "สารสนเทศ" นำมารวมกันเป็น "เทคโนโลยีสารสนเทศ" คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Imformation and Communication Technology : ICT) หรือเรียกย่อว่า "ไอซีที" ประกอบด้วยคำที่มีความหมายดังนี้
- เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการหรือแก้ปัญหาต่างๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยฃน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร
- สารสนเทศ (Imformation) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลื่นวิทยุ และดาวเทียม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549 หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการนำข้อมูลกลับไปใช้งานใหม่

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                     


                                                            


บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology) ซึ่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นในฐานะผู้แทนจำหน่ายสินค้า ได้ผลักดันให้บริษัทเดินหน้าขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งระบบโครงข่ายสารสนเทศ เพื่อให้งานบริการของบริษัทสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร  และตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี จากการทุ่มเทด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อันมีจุดหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  ในวันนี้ บริษัทซึ่งพร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระดับโลก จึงพร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (System Integration) การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน (Application Service) การบริการด้านบำรุงรักษา (Maintenance Service) และการให้เช่าระบบสารสนเทศ (Outsourcing Service)  
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่   ซึ่งในปี 2549 คณะผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนดภารกิจสำคัญ 3 ด้าน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
วิสัยทัศน์  

“ความสำเร็จของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา” (Your Success Is Our Success)
พันธกิจ

บริษัทดำเนินการคัดสรรสินค้าและบริการบนฐานความรู้ (Knowledge Based Goods and Services) เพื่อความ สำเร็จของลูกค้าในราคาและคุณภาพที่เหมาะสมด้วยการให้บริการที่เพียบพร้อมด้วยธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
  • เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จและความสำเร็จสูงสุดให้กับลูกค้า
  • เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัท และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล